Prihlásenie na krúžok. Pozorne si prečítajte doleuvedené (nezáväzné) informácie. Vyplňte prosím kontaktný formulár a my Vám zašleme originál prihlášky, ktorý nám podpísaný prinesiete na prvý tréning dieťaťa.

Vyjadrenie zákonného zástupcu:

 

Záväzne žiadam o prijatie svojho dieťaťa za člena občianskeho združenia Happymove o.z. (ďalej len Združenie“). Vyhlasujem, že zdravotný stav môjho syna/dcéry mu dovoľuje aktívne sa zúčastňovať tréningov bez obmedzení. Súčasne sa zaväzujem uhrádzať pravidelné mesačné členské príspevky vo výške 12,- EUR.  Členské príspevky sa zaväzujem uhrádzať na účet SK4811110000001583910018 najneskôr do 15-teho dňa aktuálneho kalendárneho mesiaca. Do poznámky platby uvediem názov školy, triedu, meno a priezvisko dieťaťa. Som si vedomý/a, že neuhradením členského príspevku zaniká členstvo dieťaťa v Združení, ako aj právo zúčastňovať sa činnosti krúžku. Členský príspevok sa uhrádza pri absolvovaní minimálne dvoch hodín do mesiaca. Ak má člen , dieťa súrodenca (jeden platí plnú sumu , súrodenec 8€)má zľavu na členský poplatok.

Poskytovateľovi udeľujem súhlas pred začatím pohybovej aktivity vyzdvihovať dieťa zo školského klubu alebo z MŠ. Súhlasím s vyradením môjho dieťaťa z krúžku Združenia, pokiaľ opakovane svojim správaním bude narúšať chod a program organizovanej činnosti. Beriem na vedomie, že účastník /moje dieťa/ nie je Združením poistený (úraz, krádež). Súčasne žiadam o vystúpenie môjho dieťaťa zo Združenia ku koncu príslušného školského roku, t. j. k 28.06.2020, ak jeho členstvo nezanikne inak.

Odoslaním tohto dokumentu predsedovi Združenia a uhradením stanoveného členského príspevku sa stáva hore uvedená osoba členom Združenia.

Týmto udeľujem v súlade so zákonom 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov, súhlas so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov a informácií poskytnutých na základe tejto prihlášky. Súhlasím / nesúhlasím ** so snímaním ( fotografie a videá)  môjho dieťaťa uvedeného v prihláške,  pri vykonávaní aktivít v rámci akcií Happymove o.z. a ich zverejňovanie na web stránke ako aj na propagačných materiáloch Happymove. Osobné údaje ako je meno a priezvisko dieťaťa a názov školy, ktoré dieťa momentálne navštevuje budú archivované po dobu nevyhnutnej archivácie podľa zákona O účtovníctve. Ostatné osobné údaje uvedené v prihláške budú vymazané do troch mesiacov od ukončenia členstva dieťaťa v Združení.